อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
     
   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ บุญเจริญ
คณบดี
 
     
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    
     

อาจารย์ ดร.สุวรรณ เดชน้อย
ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสถียรณภัส ศรีวะรมย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ ดร.วิศาล ภุชฌงค์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญมา อิ่มวิเศษ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ ดร.นฤชล ธนจิตชัย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
     
 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์    
     

อาจารย์ประภากร อุ่นอินทร์
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

อาจารย์ ดร.ศิรินธร เอี๊ยบศิริเมธี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์จตุรวิทย์ ศศิธรานนท์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
     

อาจารย์ฌาณนพ สืบพิลา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์กิตติยา ปริญญาสุรเดช
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
     
 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ    
     

อาจารย์เทพรัตน์ เอื้อธรรมถาวร
หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ บุญเจริญ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ชวฤทธิ์ โยศรีคุณ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
     

อาจารย์คุณัญญา หอมหวล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์กชพร ใจอดทน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรษ ศรีวะรมย์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
     
     
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต    
     

อาจารย์ปาลิดา เชษฐ์ขุนทด
หัวหน้าหลักสูตรบัญชีบัณฑิตี

อาจารย์ ดร.เกตุจันทร์ฑา ศรีวะรมย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ณณิชากร กล้องแก้ว
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
     

อาจารย์นิภาพรรณ ดุลนีย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์อาทิตยา เลี้ยงวัฒนหิรัณย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    
     

อาจารย์สิตา ทัพมงคล
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์สิทธิชัย ป้อมทอง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจนา พิลาบุตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
     

อาจารย์สุภาพร เย็นเหลือ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ธีระพงศ์ มลิวัลย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
     
 บุคลากร
     

อาจารย์ศลิษา เจริญสุข
อาจารย์ประจำคณะ

อาจารย์ณัฐจิรา อิ่มวิเศษ
อาจารย์ประจำคณะ

นายสุระสิทธิ์ เขียวเชย
เลขานุการ