องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
 
 
 
   
อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ
     
   
  อาจารย์ปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี
คณบดี
 
     
อาจารย์ ดร.ณิชรัตน์ แสงทอง
ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
อาจารย์ปาลิดา เชษฐ์ขุนทด
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาบัญชี
อาจารย์ประภากร อุ่นอินทร์
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
     
อาจารย์เทพรัตน์ เอื้อธรรมถาวร
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสถียรณภัส ศรีวะรมย์
อาจารย์ประจำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญมา อิ่มวิเศษ
อาจารย์ประจำ
     
อาจารย์ ดร.สุวรรณ เดชน้อย
อาจารย์ประจำ
อาจารย์ ดร.นฤชล ธนจิตชัย
อาจารย์ประจำ
อาจารย์นิภาพรรณ ดุลนีย์
อาจารย์ประจำ
     
อาจารย์สุพัตรา หารัญดา
อาจารย์ประจำ
อาจารย์อาทิตยา เลี้ยงวัฒนหิรัณย์
อาจารย์ประจำ
อาจารย์ ดร.เกตุจันทร์ฑา ศรีวะรมย์
อาจารย์ประจำ
     
อาจารย์จตุรวิทย์ ศศิธรานนท์
อาจารย์ประจำ
อาจารย์ฌาณนพ สืบพิลา
อาจารย์ประจำ
อาจารย์กิตติยา ปริญญาสุรเดช
อาจารย์ประจำ
     
อาจารย์ชวฤทธิ์ โยศรีคุณ
อาจารย์ประจำ
อาจารย์ณัทปภา สุริยะ
อาจารย์ประจำ
อาจารย์ศลิษา เจริญสุข
อาจารย์ประจำ
     
อาจารย์อารียา กุลศรี
อาจารย์ประจำ
อาจารย์ขนิษฐา แก้วเอียด
อาจารย์ประจำ
อาจารย์สุกัญญา ใจอดทน
อาจารย์ประจำ
     
นายสุระสิทธิ์ เขียวเชย
เลขานุการ