อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ
     
   
  อาจารย์ ดร.ปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี
คณบดี
 
     
   
  อาจารย์ปาลิดา เชษฐ์ขุนทด
รองคณบดี/หัวหน้าสาขาวิชาบัญชี
 
     
อาจารย์ ดร.สุวรรณ เดชน้อย
ผู้อำนวยการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
อาจารย์ประภากร อุ่นอินทร์
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
อาจารย์เทพรัตน์ เอื้อธรรมถาวร
หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
     
อาจารย์นิภาพรรณ ดุลนีย์
อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
อาจารย์ณณิชากร กล้องแก้ว
อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
อาจารย์อาทิตยา เลี้ยงวัฒนหิรัณย์
อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
     
อาจารย์ ดร.เกตุจันทร์ฑา ศรีวะรมย์
อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
อาจารย์กิตติยา ปริญญาสุรเดช
อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
อาจารย์จตุรวิทย์ ศศิธรานนท์
อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
     
อาจารย์ฌาณนพ สืบพิลา
อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ บุญเจริญ
อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
อาจารย์ชวฤทธิ์ โยศรีคุณ
อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
     
อาจารย์คุณัญญา หอมหวล
อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
อาจารย์สุกัญญา ใจอดทน
อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณิชรัตน์ แสงทอง
อาจารย์ประจำ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสถียรณภัส ศรีวะรมย์
อาจารย์ประจำ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญมา อิ่มวิเศษ
อาจารย์ประจำ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
อาจารย์ ดร.นฤชล ธนจิตชัย
อาจารย์ประจำ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรษ ศรีวะรมย์
อาจารย์ประจำคณะ
อาจารย์ ดร.ปริญญา โกวิทย์วิวัฒน์
อาจารย์ประจำคณะ
อาจารย์ ดร.วิศาล ภุชฌงค์
อาจารย์ประจำคณะ
     
อาจารย์ ดร.เอนก พันธุรัตน์
อาจารย์ประจำคณะ
อาจารย์ขนิษฐา แก้วเอียด
อาจารย์ประจำคณะ
อาจารย์ณัทปภา สุริยะ
อาจารย์ประจำคณะ
     
 
อาจารย์ศลิษา เจริญสุข
อาจารย์ประจำคณะ
   
     
นายสุระสิทธิ์ เขียวเชย
เจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจ