ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.ปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี

ตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ประวัติการศึกษา

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (โลจิสติกส์), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน), มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต