ชื่อ - สกุล อาจารย์นิภาพรรณ ดุลนีย์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ประวัติการศึกษา

  • บัญชีมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม