ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรษ ศรีวะรมย์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ

ประวัติการศึกษา

  • Ph.D. (Management)