ชื่อ - สกุล อาจารย์อาทิตยา เลี้ยงวัฒนหิรัณย์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ประวัติการศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี), มหาวิทยาลัยรามคำแหง