ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.เกตุจันทร์ฑา ศรีวะรมย์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาบัญชี

ประวัติการศึกษา

  • DM-HRM (Human Resource Management), University of San jose Recoletos Philippines, 1997
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี), มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2539
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี), มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2532