ชื่อ - สกุล อาจารย์จตุรวิทย์ ศศิธรานนท์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ประวัติการศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีโลจิสติกส์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร