ชื่อ - สกุล อาจารย์ฌาณนพ สืบพิลา

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ประวัติการศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีโลจิสติกส์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง