ชื่อ - สกุล อาจารย์กิตติยา ปริญญาสุรเดช

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ประวัติการศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย