ชื่อ - สกุล อาจารย์ชวฤทธิ์ โยศรีคุณ

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ประวัติการศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบัญชี), สถาบันราชภัฏนครราชสีมา