ชื่อ - สกุล อาจารย์ณัทปภา สุริยะ

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ

ประวัติการศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต, (การตลาด), มหาวิทยาลัยกรุงเทพ