ชื่อ - สกุล อาจารย์ศลิษา เจริญสุข

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ

ประวัติการศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, วิทยาลัยนครราชสีมา
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์), มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา