ชื่อ - สกุล อาจารย์ปาลิดา เชษฐ์ขุนทด

ตำแหน่ง รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และหัวหน้าสาขาวิชาบัญชี

ประวัติการศึกษา

  • บัญชีมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี), มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล