ชื่อ - สกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ณิชรัตน์ แสงทอง

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ประวัติการศึกษา

  • Ph.D. (Human Resource Management), University of Hertfordshire.UK
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยศิลปากร