ชื่อ - สกุล อาจารย์ขนิษฐา แก้วเอียด

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ

ประวัติการศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารการตลาด), มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์น
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด), มหาวิทยาลัยรามคำแหง