ชื่อ - สกุล อาจารย์สุกัญญา ใจอดทน

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ

ประวัติการศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, วิทยาลัยนครราชสีมา
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด), มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา