ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.ปริญญา โกวิทย์วิวัฒน์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ

ประวัติการศึกษา

  • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต