ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.เอนก พันธุรัตน์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ

ประวัติการศึกษา

  • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต