ชื่อ - สกุล อาจารย์ประภากร อุ่นอินทร์

ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ประวัติการศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโซ่อุปทานเชิงบูรณาการ), มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ), มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต