ชื่อ - สกุล อาจารย์เทพรัตน์ เอื้อธรรมถาวร

ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ประวัติการศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, วิทยาลัยนครราชสีมา
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ), วิทยาลัยนครราชสีมา