ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสถียรณภัส ศรีวะรมย์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ประวัติการศึกษา

  • D.B.A. (Management), United States International University, U.S.A.
  • M.B.A. (Management), Central Michigan University, U.S.A.
  • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์