ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญมา อิ่มวิเศษ

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ประวัติการศึกษา

  • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป), มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา