ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.สุวรรณ เดชน้อย

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ประวัติการศึกษา

  • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  • อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิต), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ