ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.นฤชล ธนจิตชัย

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ประวัติการศึกษา

  • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ