ชื่อ - สกุล อาจารย์นิภาพรรณ ดุลนีย์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ประวัติการศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีปทุม