ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ บุญเจริญ

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ประวัติการศึกษา

  • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อุดมศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
  • บริหารธุรกิจบัณฑิจ (การบัญชี), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ