ชื่อ - สกุล อาจารย์คุณัญญา หอมหวล

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ประวัติการศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, วิทยาลัยนครราชสีมา
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ), วิทยาลัยนครราชสีมา