แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4
    ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 2
   
   

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

 0002102 จิตวิทยากับการดำเนินชีวิต
 0101117 กฏหมายธุรกิจและภาษีอากร
 0101118 การเงินธุรกิจ
 0002210 สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
 0106101 ทฤษฏีองค์การและหลักธรรมาภิบาล
 0106203 พฤติกรรมผู้บริโภค
 xxxxxxx กลุ่มวิชาเอกเลิอก 1 วิชา (1)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวม

21

   

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

 0003308 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ
 0101203 สถิติธุรกิจ
 0101302 การบริหารการผลิต
 0106201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 0106204 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจ
 xxxxxxx กลุ่มวิชาเอกเลิอก 1 วิชา (2)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวม

18