แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4
    ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 3
   
   

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

 0104221 การจัดการการตลาดเชิงบูรณาการ
 0101214 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
 0101304 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
 0101301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
 xxxxxxx กลุ่มวิชาเอกเลิอก 1 วิชา (3)
 xxxxxxx กลุ่มวิชาเอกเลือก 1 วิชา (4)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวม

18

   

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

 0106302 การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อการบริหารโครงการธุรกิจ
 0101401 การจัดการเชิงกลยุทธ์
 0101121 การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่
 0106202 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
 xxxxxxx กลุ่มวิชาเอกเลือก 1 วิชา (5)
 xxxxxxx กลุ่มวิชาเอกเลือก 1 วิชา (6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวม

18