แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4
    ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 2
   
   

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

0004102   สถิติเบื้องต้น
0101118   การเงินธุรกิจ
0003306   ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
0101117   กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
0002101   มนุษย์กับสังคม
0105202   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
0105203   การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

รวม

21

   

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

0003307  ภาษาอังกฤษ 2
0101203  สถิติธุรกิจ
0101302  การบริหารการผลิต
0101301  การบัยชีเพื่อการจัดการ
0105204  การบริหารการจัดซื้อและจัดหา
0105205  การวัดประสิทธิภาพในระบบโซ่อุปทาน
0105412  การจัดการการประกันภัย

3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

รวม

21