แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4
    ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 1
   
   
ภาคการศึกษาที่1 หน่วยกิต
แผน ก แผน ข

0001xxx    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (1)
0002xxx    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (1)
0003xxx    กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ (1)
0004xxx    กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (1)
0201100    สถิติและความน่าจะเป็น
0202101    กฎหมายและจริยธรรมในสังคมไซเบอร์

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 18(18-0-36) 18(18-0-36)
 
ภาคการศึกษาที่2 หน่วยกิต
แผน ก แผน ข

0002xxx    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (2)
0003xxx    กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ (2)
0004xxx    กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (2)
0202102    คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
0202103    พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
0202104    พื้นฐานการเขียนโปรแกรม

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 18(15-6-33) 18(15-6-33)
   
    หมายเหตุ
แผน ก คือ สหกิจศึกษา
แผน ข คือ การฝึกงาน