แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4
    ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 2
   
   
ภาคการศึกษาที่1 หน่วยกิต
แผน ก แผน ข

0001xxx    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (2)
0003xxx    กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ (3)
0004xxx    กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (1)
0202204    สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
0202206    โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
0202214    ระบบฐานข้อมูล
0202216    คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น
xxxxxxx    วิชาเลือกเสรี (1)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21(18-6-39) 21(18-6-39)
 
ภาคการศึกษาที่2 หน่วยกิต
แผน ก แผน ข

0003xxx    กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ (4)
0202207    การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
0202208    การออกแบบและพัฒนาเว็บ
0202217    เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
xxxxxxx    วิชาเอกเลือก (1)
xxxxxxx    วิชาเอกเลือก (2)
xxxxxxx    วิชาเอกเลือก (3)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21(17-8-38) 21(17-8-38)
   
    หมายเหตุ
แผน ก คือ สหกิจศึกษา
แผน ข คือ การฝึกงาน