แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4
    ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 4
   
   
ภาคการศึกษาที่1 หน่วยกิต
แผน ก แผน ข

0202001    สหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
0202002    การฝึกงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

6(0-560-0)
-

-
3(0-40-0)

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6(0-560-0) 3(0-40-0)
 
ภาคการศึกษาที่2 หน่วยกิต
แผน ก แผน ข

0202405    หัวข้อพิเศษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
0202417    โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
xxxxxxx    วิชาเลือกเสรี (2)

-
2(0-12-24)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
2(0-12-24)
3(2-2-5)

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 5(2-14-29) 8(4-16-34)
   
    หมายเหตุ
แผน ก คือ สหกิจศึกษา
แผน ข คือ การฝึกงาน