แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4
    ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 1
   
   

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

0001206   ศาสนากับชีวิต
0003101   ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
0003102   ภาษาอังกฤษ 1
0004102   สถิติเบื้องต้น
0101107   การบัญชีชั้นต้น
0101112   องค์การและการจัดการ
0101116   หลักการตลาด

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

รวม

21

   

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

0003103  ภาษาอังกฤษ 2
0001205  การพัฒนาภาวะผู้นำและการสร้างทีมงาน
0004103  คณิตศาสตร์เบื้องต้น
0004101  คอมพิวเตอร์กับชีวิตประจำวัน
0101119  หลักเศรษฐศาสตร์
0101108  หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
0103111  การบัญชีชั้นกลาง 1

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวม

21