การยื่นขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2561...[05/09/18]
ประกาศปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี...[26/08/18]
ประกาศปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2561...[26/08/18]
ประกาศตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาบัญชี...[02/08/16]
ประกาศตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ...[02/08/16]
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ เปิดรับ นิสิต นักศึกษา อาสาสมั...[02/04/16]
 
   
   
 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา วงรอบปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมโกสุมพิสัย ชั้น 7 วิทยาลัยนครราชสีมา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา วงรอบปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมโกสุมพิสัย ชั้น 7 วิทยาลัยนครราชสีมา โดย อาจารย์ดำรง สัตยวากย...
 
 
 
เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ณ โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วงรอบปีการศึกษา 2560  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาบริหารธุรกิจและสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วงรอบปีการศึกษา 2560