แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4
    ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 4
   
   

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

0102491   หัวข้อพิเศษทางการบริหารธุรกิจ
0102493   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ

3 (2-2-5)
3 (0-20-10)

รวม

6