องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
 
 
 
   
ชื่อปริญญาและอักษรย่อ
   

ชื่อเต็ม (ไทย) :บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
ชื่อย่อ (ไทย) :บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Business Administration)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Business Administration)

   
  ความพิเศษของหลักสูตร
          การเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักบริหาร และมีจิตสาธารณะ มีศักยภาพและพัฒนาไปสู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพในอนาคต
     รายวิชาของหลักสูตรมีความทันสมัย และรายวิชาครอบคลุมการบริหารจัดการทุกด้าน
   
  แนวทางการประกอบอาชีพ
   
  1. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
  2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริหาร
  3. ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
  4. เลขานุการผู้บริหาร
  5. เจ้าหน้าที่วางแผน/วิเคราะห์กลยุทธ์ขององค์กร
 
คุณสมบัติของผู้เรียน
          ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพอื่น จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือการศึกษาอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าหรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า เพื่อเข้ารับการเทียบโอน
 
ระยะเวลาในการศึกษา
         ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรปริญญาตรี สำเร็จการศึกษาใน 8 ภาคการศึกษาปกติ หรืออาจสำเร็จการศึกษาได้ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ และเวลาการศึกษาอย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษานับแต่วันลงทะเบียนเรียนครั้งแรก มีหน่วยกิตสะสมอย่างน้อย 129 หน่วยกิต