แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4
    ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 1
   
   

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

 0001101 ประสบการณ์พื้นฐานของการศึกษาในอุดมศึกษา
 0003101 ทักษะในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 0003306 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
 0004103 คณิตศาสตร์เบื้องต้น
 0101107 การบัญชีชั้นต้น
 0101112 องค์การและการจัดการ

3(1-0-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

รวม

18

   

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

 0001206 ศาสนากับชีวิต
 0003307 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
 0004102 สถิติเบื้องต้น
 0101116 หลักการตลาด
 0101119 หลักเศรษฐศาสตร์
 0101120 คอมพิวเตอร์เละเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

รวม

18