แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4
    ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 3
   
   

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

0101204   ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
0001205   การพัฒนาภาวะผู้นำและการสร้างทีมงาน
0101303   การลำเลียงวัสดุและการบรรจุภัณฑ์
xxxxxxx     กลุ่มวิชาเอกเลือก 1
xxxxxxx     กลุ่มวิชาเอกเลือก 2
0105306   การลำเลียงวัสดุและการบรรจุภัณฑ์
xxxxxxx     กลุ่มวิชาเสรี 1

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

รวม

21

   

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

xxxxxxx     กลุ่มวิชาเอกเลือก 3
xxxxxxx     กลุ่มวิชาเอกเลือก 4
xxxxxxx     กลุ่มวิชาเสรี 2
0105307  การขนส่งและกระจายสินค้า
0105308  การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
0101401  การจัดการเชิงกลยุทธ์
0105416  สัมมนาโลจิสติกส์

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

รวม

21