ชื่อปริญญาและอักษรย่อ
   

ชื่อเต็ม (ไทย) : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.ม.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Business Administration Program
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.B.A. (Master of Business Administration)

   
  จุดเด่นของหลักสูตร
    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) มุ่งสร้างนักคิด ผลิตนักบริหารธุรกิจที่มีความสามารถและคุณธรรม โดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาประยุกต์ ให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่ หรือวิธีการปฏิบัติงานใหม่ในสาขาวิชาได้อย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งมีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาการและวิชาชีพ
   
  แนวทางการประกอบอาชีพ
   

เพื่อผลิตมหาบัณฑิต มุ่งให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องกับปรัชญาของอุดมศึกษา ปรัชญาของวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการ โดยเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ อย่างเป็นระบบแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีรวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา :
 • เจ้าของธุรกิจ/ผู้ประกอบการ
 • ผู้บริหาร/ผู้จัดการ องค์กรภาครัฐและเอกชน
 • นักการตลาด/นักการจัดการ
 • อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ที่ปรึกษาองค์การธุรกิจด้านการตลาดและการจัดการ
 • นักวิจัยทางธุรกิจ
 • ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
คุณสมบัติของผู้เรียน
   
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการหรือ ก.พ. และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปีและมีหนังสือรับรองว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะศึกษาในระดับมหาบัณฑิต จากอาจารย์ที่เคยสอนในระดับบัณฑิตหรือมหาบัณฑิต หรืออาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือผู้บังคับบัญชาไม่น้อยกว่า 1 คน
 • ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา จะพิจารณาจาก
  • หลักฐานการศึกษา
  • ประสบการณ์ในการทำงานโดยมีประวัติการทำงานและหนังสือรับรอง
  • การประเมินศักยภาพจากการสัมภาษณ์ หรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
 
ระยะเวลาในการศึกษา
    ระยะเวลาการศึกษาเพื่อรับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แบบศึกษาแบบเต็มเวลาโดยให้ศึกษาได้ไม่เกิน 5 ปีการศึกษาและสามารถสำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 2 ภาคการศึกษา โดยสอบผ่านได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A) ไม่น้อยกว่า 3.00 การนับระยะปีการศึกษา ถือเกณฑ์ 1 ปีการศึกษา ประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค ทั้งนี้รวมภาคการศึกษาฤดูร้อน
     
     
  Download เอกสารรายละเอียดของหลักสูตร Click