องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
 
 
 
   
ชื่อปริญญาและอักษรย่อ
   

ชื่อเต็ม (ไทย) : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.ม.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Business Administration Program
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.B.A. (Master of Business Administration)

  จุดเด่นของหลักสูตร
    เพื่อผลิตมหาบัณฑิต มุ่งให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องกับปรัชญาของอุดมศึกษา ปรัชญาของวิทยาลัย  และมาตรฐานวิชาการ โดยเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ อย่างเป็นระบบแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีรวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
  แนวทางการประกอบอาชีพ
   

เป็นผู้มีความรู้สามารถเป็นผู้นำและบริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจในการ เป็นผู้ประกอบการที่สอดคล้องกับความต้องการและการขยายตัวของเศรษฐกิจทั้งใน ระดับท้องถิ่นและประเทศ มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ  รวมทั้งนักธุรกิจรุ่นใหม่ทุกสาขาวิชาชีพที่ต้องการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ ในด้านบริหารธุรกิจสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต  สามารถบูรณาการความรู้ความคิดในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของผู้เรียน
   
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการหรือ ก.พ. และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานภายหลังจบปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีและคณะกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตประจำคณะวิชา พิจารณาเห็นสมควรเข้าศึกษา หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำคณะวิชากำหนด
  • ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา จะพิจารณาจาก
    • หลักฐานการศึกษา
    • ประสบการณ์ในการทำงานโดยมีประวัติการทำงานและหนังสือรับรอง
    • การประเมินศักยภาพจากการสัมภาษณ์ หรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
ระยะเวลาในการศึกษา
    ระยะเวลาการศึกษาเพื่อรับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กำหนดเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค โดยสอบผ่านได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A) ไม่น้อยกว่า 3.00 การนับระยะปีการศึกษา ถือเกณฑ์ 1 ปีการศึกษา ประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค ทั้งนี้รวมภาคการศึกษาฤดูร้อน
     
     
  Download เอกสารรายละเอียดของหลักสูตร Click
  LINK สืบค้นการรับรองหลักสูตร Click