แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4
    ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 2
   
   

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

0002101   มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
0101118   การเงินธุรกิจ
0101211   ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
0101206   การภาษีอากร 1
0103212   การบัญชีชั้นกลาง 2
0103213   การบัญชีต้นทุน 1

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

รวม

18

   

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

0002102  จิตวิทยากับการดำเนินชีวิต
0101210  กฏหมายธุรกิจและการพาณิชย์
0101212  ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 2
0101214  การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
0103215  การภาษีอากร 2
0103214  การบัญชีต้นทุน 2

3 (3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวม

18