ชื่อปริญญาและอักษรย่อ
   

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Information Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Information Technology)

  จุดเด่นของหลักสูตร
         หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะมีองค์ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบ การวิเคราะห์ และพัฒนาระบบงานฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์เชิงประยุกต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถที่จะวิเคราะห์และมีแนวคิดดำเนินการอย่างมีระบบ พร้อมทั้งเป็นผู้ที่ใฝ่หาความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมที่สอดคล้องกับวิชาชีพและสังคม “เป็นสาขาขาดแคลนของประเทศ เรียนจริง เน้นปฏิบัติจริง ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ”
  แนวทางการประกอบอาชีพ
         ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในลักษณะของการประกอบอาชีพอิสระ และการเข้าทำงานในองค์กรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักวิชาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ นักพัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้พัฒนาและดูแลระบบเว็บไซต์ ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล ผู้จัดการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ และอาชีพอื่น ๆ ที่ใช้องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณสมบัติของผู้เรียน
    เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา   ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาในคดีที่สูงสุดให้ลงโทษจำคุก  เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันกระทำโดยประมาทหรือความอันผิดอันเป็นลหุโทษ มีความประพฤติดี  ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย ไม่เป็นคนวิกลจริต  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นที่สังคมรังเกียจ
     
ระยะเวลาในการศึกษา
   
ภาคปกติ
      - เรียนปกติ ใช้เวลา 4 ปี
      - เทียบโอน ใช้เวลาประมาณ 2 ปีครึ่ง
ภาคสมทบ
      - เรียนปกติ ใช้เวลา 4 ปี
      - เรียนต่อเนื่อง ใช้เวลาประมาณ 2 ปีครึ่ง