แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4
    ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 3
   
   

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

0101306   การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ
0103311   การบัญชีชั้นสูง 1
0103315   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
0103313   การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
0103314   การสอบบัญชี
0103xxx   กลุ่มวิชาเอกเลือก 1 วิชา (1)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

รวม

18

   

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

0103312  การบัญชีชั้นสูง 2
0103316  รายงานการเงินและการวิเคราะห์
0103xxx  กลุ่มวิชาเอกเลือก 1 วิชา (2)
0103xxx  กลุ่มวิชาเอกเลือก 1 วิชา (3)
xxxxxxx    0103XXX

3 (3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวม

18