องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
 
 
 
   
ชื่อปริญญาและอักษรย่อ
   

ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.. (การจัดการโลจิสติกส์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Logistics  Management)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Logistics  Management)

  ความพิเศษของหลักสูตร
   
  • ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และ สำนักงานข้าราชการพลเรือน ( ก.พ.) สามารถรับราชการได้ทุกประเภท

  • การเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนยึดมั่นในจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณของนักบริหาร และมีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นนักโลจิสตกส์ที่ดีในอนาคต

  • เป็นสาขาวิชาที่ประเทศขาดแคลน หน่วยงานธุรกิจจำนวนมากต้องการผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้

  • รายวิชาของหลักสูตรมีความทันสมัย รายวิชาครอบคลุมการบริหารจัดการโลจิสติกส์ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับนานาชาติ รวมทั้งสามารถทำงานวิจัยทางโลจิสติกส์ได้

  • สร้างบุคลิกภาพนักโลจิสติกส์ที่ดี ได้แก่  มีความแม่นยำในความรู้ด้านและสามารถประยุกต์ใช้งาน มีความเป็นผู้นำ ใฝ่รู้ต่อเนื่อง ใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการสื่อสารได้ ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของโลจิสติกส์

  แนวทางการประกอบอาชีพ
   

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบได้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรือศึกษาต่อ  งานที่ต้องการผู้สำเร็จการศึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์ เช่น การจัดการคลังสินค้า การบริหารการจัดซื้อและจัดหา การจัดการโซ่อุปทาน  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสตกิส์ การจัดการการประกันภัย  การขนส่งและการกระจายสินค้า  การลำเลียงวัสดุและการบรรจุภัณฑ์  การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ และการวิจัยและพัฒนาด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น  สาขาวิชาด้านโลจิสติกส์นั้นรัฐถือว่าเป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลน และตลาดแรงมีความต้องการผู้สำเร็จการศึกษาด้านนี้สูง  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านโลจิสติกส์โดยตรง หรือด้านอื่นได้ เช่น การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ หรือ การตลาดระหว่างประเทศ

คุณสมบัติของผู้เรียน
   

ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (ภาคปกติและภาคสมทบ)

  • ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพอื่น จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือการศึกษาอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
  • หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า เพื่อเข้ารับการเทียบโอน
ระยะเวลาในการศึกษา
   

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรปริญญาตรี สำเร็จการศึกษาใน 8 ภาคการศึกษาปกติ หรืออาจสำเร็จการศึกษาได้ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ และเวลาการศึกษาอย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษานับแต่วันลงทะเบียนเรียนครั้งแรก  มีหน่วยกิตสะสมอย่างน้อย 130 หน่วยกิต