แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4
    ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 4
   
   

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

0101401   การจัดการเชิงกลยุทธ์
0103xxx   กลุ่มวิชาเอกเลือก 1 วิชา (4)
0103xxx   กลุ่มวิชาเอกเลือก 1 วิชา (5)
xxxxxxx    รายวิชาเลือกเสรี 1 วิชา (2)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

รวม

12

   

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

0000502  สหกิจศึกษาทางการบัญชี (มีค่าเท่ากับสองรายวิชาเอกเลือกอื่น)
0103xxx  กลุ่มวิชาเอกเลือก 1 วิชา (6)
0103xxx  กลุ่มวิชาเอกเลือก 1 วิชา (7)

6 (0-40-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวม

6