แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4
    ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 1
   
   

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

0001101   ประสบการณ์พื้นฐานเพื่อการศึกษาในอุดมศึกษา
0002104   พลศึกษา
0003101   ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
0003102   ภาษาอังกฤษ 1
0101111   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
0101115   เศรษฐศาสตร์จุลภาค
0101107   การบัญชีชั้นต้น

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

รวม

21

   

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

0003103  ภาษาอังกฤษ 2
0004101  คอมพิวเตอร์กับชีวิตประจำวัน
0101116  หลักการตลาด
0101209  เศรษฐศาสตร์มหภาค
0101112  องค์การและการจัดการ
0004103  คณิตศาสตร์เบื้องต้น
0105101  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวม

21