องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
 
 
 
   
ชื่อปริญญาและอักษรย่อ
   

ชื่อเต็ม (ไทย) :บัญชีบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย) : บช..
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Accountancy
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Acc.

  ความพิเศษของหลักสูตร
   
  • ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และ สำนักงานข้าราชการพลเรือน ( ก.พ.) สามารถรับราชการได้ทุกประเภท
  • ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีได้ สามารถสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร(TA)  ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาต(CPA) และผู้สอบบัญชีประเภทอื่นได้
  • รายวิชาของหลักสูตรทันสมัยเป็นไปตามความต้องการของสภาวิชาชีพการบัญชี ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลกฎระเบียบข้อบังคับทางการบัญชีของประเภทไทย
  • การเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนยึดมั่นในจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณของนักบัญชี และมีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นนักบัญชีที่ดีในอนาคต
  • สร้างบุคลิกภาพนักบัญชีที่ดี ได้แก่ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ละเอียดรอบครอบ ถี่ถ้วน มีความรู้แน่นในภาคทฤษฎีและประยุกต์ใช้กับองค์การได้ กำหนดเป้าหมายชัดเจน กล้านำเสนอ ทบทวนตัวเองทุกปี เปิดรับเทคโนโลยี ข้อมูล ข่าวสารและสิ่งใหม่ๆเสมอ
  แนวทางการประกอบอาชีพ
   

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ และการทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนดังต่อไปนี้ 

(1) ด้านการทำบัญชี 
(2) ด้านการสอบบัญชี เช่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA)  ผู้สอบบัญชีภาษีอากร(TA)   
(3) ด้านการบัญชีบริหาร 
(4) ด้านการภาษีอากร
(5) ด้านการวางระบบบัญชี 
(6) ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี 
(7) ด้านการตรวจสอบภายใน
(8) ด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี
(9) ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง และสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านการบัญชี หรือปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจที่เน้นด้านการบัญชี

คุณสมบัติของผู้เรียน
   
  • ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (ภาคปกติและภาคสมทบ)
    -ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพอื่น จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือการศึกษาอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า

    - หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า เพื่อเข้ารับการเทียบโอน
ระยะเวลาในการศึกษา
   

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรปริญญาตรี สำเร็จการศึกษาใน 8 ภาคการศึกษาปกติ หรืออาจสำเร็จการศึกษาได้ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ และเวลาการศึกษาอย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษานับแต่วันลงทะเบียนเรียนครั้งแรก  มีหน่วยกิตสะสมอย่างน้อย 129 หน่วยกิต