หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา : กิจกรรม "ตลาดนัดแบ่งปัน"

รายละเอียดกิจกรรม : เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 วิทยาลัยนครราชสีมา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา : กิจกรรม "ตลาดนัดแบ่งปัน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถาบัน 2) เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการนำสิ่งของวัสดุเหลือใช้ไปรีไซเคิล

ภาพประกอบ :