หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : อบรมสัมมนา หัวข้อ เตรียมความพร้อมทางธุรกิตสู่ AEC"

รายละเอียดกิจกรรม : เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2557 คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดอบรมสัมมนา หัวข้อ "เตรียมความพร้อมทางธุรกิตสู่ AEC" โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ ดร.ณิชรัตน์ แสงทอง เป็นวิิทยากรผู้ให้การอบรมสัมมนาวิชาการในครั้งนี้

ภาพประกอบ :