หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม : โครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน กิจกรรม "การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์"

รายละเอียดกิจกรรม : เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 คณะบริหารธุรกิจร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินโครงการ Learning Camp ณ เทศบาลเมืองสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและนำข้อมูลที่ได้รับนำมาต่อยอดพัฒนาเป็นผลงานสร้างสรรค์ต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแล้ว นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจากการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยสามารถเพิ่มทักษะการประสานงานภายนอกองค์กร การทำงานร่วมกันเป็นทีม การนำความรู้ด้านบริหารธุรกิจมาถ่ายทอดสู่ชุมชน และประยุกต์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจกับภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับชุมชนบ้านเหนือได้รับความรู้การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และสามารถเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชน

ภาพประกอบ :